ค่าบริการขนส่งจีนทางรถ
ไม่เหมาตู้ (LCL) จีนมาไทย

ค่าบริการขนส่งจีนทางรถไม่เหมาตู้ (LCL) จีนมาไทย

ค่าขนส่งกิโลกรัมละ 29 บาท
ลบ.ม.ละ 5,900 บาท (คิดตามจริง)
ค่าบริการเดินพิธีการศุลกากร 1,500 บาท
ค่าบริการ Form E 3,000 บาท

ประเภทการขนส่ง
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท

ขนส่งจีน จัดส่งโดยขนส่งเอกชนถึงบ้านทั่วประเทศ

ชิปปิ้ง ค่าบริการ Table Delivery Cost 20 min 600x176 300x88
ชิปปิ้ง ค่าบริการ yalelogisticsnim 25

หมายเหตุ Nim Express

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส) ให้มารับ
ตามรายละเอียดนี้

 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี 
  ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง
  จังหวัดปัตตานี
  โทรศัพท์ 062-7096293
 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่
  ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่
  อ.หาดใหญ่ 90110
  โทรศัพท์ 088-0228226,074-232-778
 • และสงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช 
  (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง
  อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
  โทรศัพท์ 090-090-5993,
  0876773405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้
ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า
ของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ (Nim express 
จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า) 

 1. สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 2. สินค้าที่มีความยาวเกิน 170 ซ.ม 
 3. ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 4. พื้นที่บริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง

คลิกเพิ่มเติม

หมายเหตุ Nim Express

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส)  ให้มารับตามรายละเอียดนี้

 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 
  ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี
  โทรศัพท์ 062-7096293
 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 
  ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110
  โทรศัพท์ 088-0228226,074-232-778
 • และสงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา)
  ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
  โทรศัพท์ 090-090-5993, 0876773405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้า
ที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ
(Nim express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า)

 1. สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 2. สินค้าที่มีความยาวเกิน 170 ซ.ม
 3. ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 4. พื้นที่บริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง

คลิกเพิ่มเติม

ชิปปิ้ง ค่าบริการ Table Delivery Cost 19 min 600x135 300x68
ชิปปิ้ง ค่าบริการ yalelogisticskerry

เงื่อนไขการใช้บริการ Kerry express

 1. สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง kerry
  ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน
  0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 2. สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ ยาว+ สูง
  รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น  กว้าง 30 ซ.ม. + 65 ซ.ม.+55 ซ.ม. = 150 เซนติเมตร
 3. สินค้าที่ใช้บริการ kerry ไม่สามารถห่อหุ้มด้วยไม้ได้
 4. เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทย
  ด้วย kerry express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้
  ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim express
  ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการใช้บริการ Kerry express

 1. สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 2. สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ ยาว+ สูง รวมกัน
  ต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น  กว้าง 30 ซ.ม. + 65 ซ.ม.+55 ซ.ม.
  = 150 เซนติเมตร
 3. สินค้าที่ใช้บริการ kerry ไม่สามารถห่อหุ้มด้วยไม้ได้
 4. เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้
  สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express
  และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทย
  ด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
ชิปปิ้ง ค่าบริการ    600x135 300x68
ชิปปิ้ง ค่าบริการ yalelogistics

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ
  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อ
  สินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากมาถึงไทยแล้ว
  จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดง
  บนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน
  (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ)
  แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลา
  ดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัย
  ที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ
  ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ 

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
  หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน
  (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

พื้นที่นอกเหนือจากตาราง
โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่
Line: @yalelogistics โทร: 02-114-7540

พื้นที่นอกเหนือจากตารางโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ Line: @yalelogistics โทร: 02-114-7540