ชิปปิ้ง 10 อันดับประเทศ ที่มีระบบโลจิสติกส์ดีที่สุดในโลกปี 2018 ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 10 อันดับประเทศ ที่มีระบบโลจิสติกส์ดีที่สุดในโลกปี 2018 10 countries 1024x536

ชิปปิ้ง 10 อันดับประเทศ ที่มีระบบโลจิสติกส์ดีที่สุดในโลกปี 2018

ชิปปิ้ง 10 อันดับประเทศ ที่มีระบบโลจิสติกส์ดีที่สุดในโลกปี 2018 ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 10 อันดับประเทศ ที่มีระบบโลจิสติกส์ดีที่สุดในโลกปี 2018 10 countries 768x402

ชิปปิ้ง ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์

Logistics Performance Index (LPI)

เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ในมิติต่างๆ เช่น มิติด้านต้นทุน (Cost) เวลา (Time) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยการสร้างดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (LPI) นั้น มีทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

ซึ่งหน่วยงานที่กำหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (LPI) ในระดับโลกก็คือ World Bank (ธนาคารระดับโลก) เป็นผู้จัดลำดับว่า Logistics ในแต่ละประเทศ ที่มีการดำเนินงานด้านโลจิสต์ติกส์มีศักยภาพมากน้อยแค่ไหน

ธุรกิจหรือการดำเนินงาน ด้านโลจิสต์ติกการขนส่งระหว่างประเทศ(ชิปปิ้ง)โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการประเมินดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ Logistics Performance Index ประกอบด้วย 6 ด้านด้วยกัน ได้แก่

ด้านที่1 ประสิทธิภาพของพิธีศุลกากร (customs)

ด้านที่ 2 คุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure)

ด้านที่ 3 ความสะดวกในการขนส่งระหว่างประเทศ (international shipment)

ด้านที่ 4 ความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ (logistics competence)

ด้านที่ 5 ความสามารถในการติดตามและสืบค้นสินค้าระหว่างการขนส่ง (tracking and tracing)

ด้านที่ 6 การส่งมอบสินค้าตรงเวลา (timeliness)

เมื่อมีการดำเนินงาน ดัชนีตัวชี้วัดจึงจำเป็นที่จะต้องวัดให้เห็นถึงผลการดำเนินงานในแต่ละส่วน และการประเมิน LPI นั้นเพื่อสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้มีความชัดเจน ประกอบไปด้วยการวัดประสิทธิภาพทางด้านต้นทุน (Cost), เวลา (Time), และความน่าเชื่อถือ (Reliability)

สำหรับปี 2018 ที่ผ่านมา World Bank ได้จัดอันดับประเทศที่มีระบบโลจิสติกดีที่สุดในโลกเอาไว้ทั้งหมด 160 ประเทศ เรียงลำดับคะแนนจากสูงสุด (เต็ม 5) ไปน้อยที่สุด โดย Yalelogistics รวบรวมมาให้เห็น 10 อันดับแรก ดังต่อไปนี้

10 อันดับประเทศที่มีอันดับดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ LPI ที่สุดในโลก

ชิปปิ้ง 10 อันดับประเทศ ที่มีระบบโลจิสติกส์ดีที่สุดในโลกปี 2018 ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 10 อันดับประเทศ ที่มีระบบโลจิสติกส์ดีที่สุดในโลกปี 2018 10 1024x536

ที่มา : https://lpi.worldbank.org/international/global/2018

ซึ่งการประเมินนี้ World Bank มุ่งที่จะจัดความสามารถของ External Logistics หรือการขนย้ายระหว่างประเทศ(ชิปปิ้ง)เป็นหลัก สำหรับประเทศไทย จัดอยู่ในอันดับที่ 32 โดยมีคะแนนหรือ LPI Score อยู่ที่ 3.41 ในขณะที่จีน ซึ่งเป็นตลาดยักษ์ใหญ่ด้านการส่งออกสินค้าของเอเชียและของโลก อยู่ในอันดับที่ 26.มีคะแนนเท่ากับ 3.61

ศัพท์ที่ควรรู้
International Logistics Performance Index ✪ หมายถึง การประเมินคุณภาพดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของประเทศ “โดยคู่ค้า – ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ นานานชาติ”

Domestic Logistics Performance Index ✪ หมายถึง การประเมินทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของประเทศ “โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ที่ทำงานอยู่ภายในประเทศ” ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านโลจิสติกส์