ชิปปิ้ง 10 อันดับประเทศ ที่มีระบบโลจิสติกส์ดีที่สุดในโลกปี 2018

ชิปปิ้ง 10 อันดับประเทศ ที่มีระบบโลจิสติกส์ดีที่สุดในโลกปี 2018 ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 10 อันดับประเทศ ที่มีระบบโลจิสติกส์ดีที่สุดในโลกปี 2018 10 countries 768x402

ชิปปิ้ง ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์

Logistics Performance Index (LPI)

เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ในมิติต่างๆ เช่น มิติด้านต้นทุน (Cost) เวลา (Time) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยการสร้างดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (LPI) นั้น มีทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

ซึ่งหน่วยงานที่กำหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (LPI) ในระดับโลกก็คือ World Bank (ธนาคารระดับโลก) เป็นผู้จัดลำดับว่า Logistics ในแต่ละประเทศ ที่มีการดำเนินงานด้านโลจิสต์ติกส์มีศักยภาพมากน้อยแค่ไหน

ธุรกิจหรือการดำเนินงาน ด้านโลจิสต์ติกการขนส่งระหว่างประเทศ(ชิปปิ้ง)โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการประเมินดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ Logistics Performance Index ประกอบด้วย 6 ด้านด้วยกัน ได้แก่

ด้านที่1 ประสิทธิภาพของพิธีศุลกากร (customs)

ด้านที่ 2 คุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure)

ด้านที่ 3 ความสะดวกในการขนส่งระหว่างประเทศ (international shipment)

ด้านที่ 4 ความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ (logistics competence)

ด้านที่ 5 ความสามารถในการติดตามและสืบค้นสินค้าระหว่างการขนส่ง (tracking and tracing)

ด้านที่ 6 การส่งมอบสินค้าตรงเวลา (timeliness)

เมื่อมีการดำเนินงาน ดัชนีตัวชี้วัดจึงจำเป็นที่จะต้องวัดให้เห็นถึงผลการดำเนินงานในแต่ละส่วน และการประเมิน LPI นั้นเพื่อสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้มีความชัดเจน ประกอบไปด้วยการวัดประสิทธิภาพทางด้านต้นทุน (Cost), เวลา (Time), และความน่าเชื่อถือ (Reliability)

สำหรับปี 2018 ที่ผ่านมา World Bank ได้จัดอันดับประเทศที่มีระบบโลจิสติกดีที่สุดในโลกเอาไว้ทั้งหมด 160 ประเทศ เรียงลำดับคะแนนจากสูงสุด (เต็ม 5) ไปน้อยที่สุด โดย Yalelogistics รวบรวมมาให้เห็น 10 อันดับแรก ดังต่อไปนี้

10 อันดับประเทศที่มีอันดับดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ LPI ที่สุดในโลก

ชิปปิ้ง 10 อันดับประเทศ ที่มีระบบโลจิสติกส์ดีที่สุดในโลกปี 2018 ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 10 อันดับประเทศ ที่มีระบบโลจิสติกส์ดีที่สุดในโลกปี 2018 10 1024x536

ที่มา : https://lpi.worldbank.org/international/global/2018

ซึ่งการประเมินนี้ World Bank มุ่งที่จะจัดความสามารถของ External Logistics หรือการขนย้ายระหว่างประเทศ(ชิปปิ้ง)เป็นหลัก สำหรับประเทศไทย จัดอยู่ในอันดับที่ 32 โดยมีคะแนนหรือ LPI Score อยู่ที่ 3.41 ในขณะที่จีน ซึ่งเป็นตลาดยักษ์ใหญ่ด้านการส่งออกสินค้าของเอเชียและของโลก อยู่ในอันดับที่ 26.มีคะแนนเท่ากับ 3.61

ศัพท์ที่ควรรู้
International Logistics Performance Index ✪ หมายถึง การประเมินคุณภาพดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของประเทศ “โดยคู่ค้า – ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ นานานชาติ”

Domestic Logistics Performance Index ✪ หมายถึง การประเมินทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของประเทศ “โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ที่ทำงานอยู่ภายในประเทศ” ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านโลจิสติกส์