นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าประเภทใด ที่ต้องมีใบอนุญาต อย.

นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต อย. Yale Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าประเภทใด ที่ต้องมีใบอนุญาต อย.

นำเข้าสินค้าจากจีน ไม่ใช่ทุกประเภทสินค้าที่จะสามารถนำเข้ามาได้ทันที โดยเฉพาะหากเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ 

ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ออกกฎควบคุมสินค้าบางชนิด ที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตจาก อย. ก่อนนำเข้า เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคหรือนำไปจำหน่ายต่อ

เนื่องจากปัจจุบัน ผู้บริโภคยุคใหม่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว ทำให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าจากต่างประเทศเป็นไปอย่างง่ายดาย ทว่า การนำเข้าสินค้าจากจีนโดยไม่ได้ผ่านชิปปิ้งมืออาชีพนั้น อาจทำให้ผู้นำเข้าที่ไม่มีประสบการณ์ ไม่เข้าใจว่าการนำเข้าสินค้าบางประเภทต้องขอใบอนุญาต อย. ก่อน เช่น ผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น

โดยสินค้าดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงต่อการบริโภค และใช้งาน รวมทั้งอาจเป็นอันตรายหากเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม หากมีการนำเข้าสินค้าดังกล่าวโดยไม่มีใบอนุญาต อย.มาแสดงนั้น จะไม่สามารถนำเข้ามาในเมืองไทยได้  ทำให้ต้องถูกริบของ และถูกปรับตามกฎหมาย  

นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าประเภทใด ที่ต้องมีใบอนุญาต อย.

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวนี้ ผู้นำเข้าสินค้าจากจีนที่ต้องการนำเข้าสินค้าข้างต้น ต้องแสดงหลักฐานในการยื่นคำขอ ณ ด่านอาหารและยาที่จะนำเข้าผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดย Yale Logistics รวบรวมมา 3 ประเภทสินค้าที่ได้รับความนิยมนำเข้ามากที่สุด โดยมีรายละเอียดการนำเข้า ดังนี้

1. กรณีนำเข้าเครื่องแพทย์ เพื่อนำใช้เฉพาะตัว ต้องระบุว่าใช้เฉพาะตัวเท่านั้น และต้องไม่นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย นอกจากนี้ จะต้องแสดงรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้า รวมทั้งแสดงใบรับรองแพทย์ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ รับรองว่าผู้นำเข้าจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ดังกล่าว

2. กรณีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการพิจารณาสั่งซื้อหรือเพื่อใช้เฉพาะตัว จะต้องรับรองว่าจะไม่นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย จำกัดจำนวนนำเข้าตามหลักเกณฑ์

3. กรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อบริโภคเอง จะต้องมีจำนวนสำหรับบริโภคไม่เกิน 30 วัน และมีวัตถุประสงค์การนำเข้าเพื่อใช้บริโภคเท่านั้น ไม่นำผลิตภัณฑ์แอบไปจำน่าย และกรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อใช้เป็นตัวอย่างสำหรับขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรือเพื่อใช้พิจารณาในการสั่งซื้อ จะต้องขออนุญาตนำเข้าจาก อย. และแสดงใบอนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเข้ามา พร้อมทั้งแสดงฉลากอาหารของผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้า

อย่างไรก็ตาม อย. ห้ามนำเข้ายา วิตามิน และผลิตภัณฑ์ที่มีการอวดอ้างสรรพคุณในการรักษาโรคโดยเด็ดขาดเนื่องจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาโดยผ่านการขึ้นทะเบียนตำรับยาจาก อย. ก่อน ยกเว้นการนำยาติดตัวเข้ามาไม่เกินจำนวนที่จำเป็นต้องใช้ส่วนตัว แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน หากผู้นำเข้าไม่สามารถดำเนินการตามที่กล่าวไว้ในข้างต้นได้ จะไม่สามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

Yale Logistics ให้บริการนำเข้าจากจีนมาไทยแบบถูกกฎหมาย สามารถนำเข้าสินค้าที่มีใบอนุญาตจาก อย.ได้ โดยผู้นำเข้าต้องติดต่อขอใบอนุญาตจาก อย. ด้วยตนเอง หลังจากนั้น จึงจะสามารถดำเนินพิธีการศุลกากรนำเข้าได้ตามขั้นตอนต่อไป

อ้างอิงข้อมูล : http://pca.fda.moph.go.th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *