Month: February 2020

ชิปป้งชั้นนำมุ่งสู่ Green Logistics Yale Logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้งชั้นนำ มุ่งใช้ Green Logistics สู่การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์                              Green Logistics Yale Logistics 1024x536

ชิปปิ้งชั้นนำ มุ่งใช้ Green Logistics สู่การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์

กระแสสีเขียวกำลังมาแรงและได้แทรกซึมเกือบทุกพื้นที่ รวมถึงอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่ได้มีการนำแนวคิด Green Logistics มาใช้ในห่วงโซ่อุปทาน ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญและให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง

ชิปปิ้ง สถิติอุตสาหกรรมขนส่ง ที่มีอิทธิพลต่อวงการธูรกิจ-Yalelogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง สถิติอุตสาหกรรมขนส่ง ที่มีอิทธิพลต่อวงการธุรกิจ                                                                           Yalelogistics 1024x536

ชิปปิ้ง สถิติอุตสาหกรรมขนส่ง ที่มีอิทธิพลต่อวงการธุรกิจ

สถิติอุตสาหกรรมขนส่ง ที่มีอิทธิพลต่อวงการธุรกิจ ทำให้เกิดการบูรณาการเครือข่ายโลจิสติกส์หลายรูปแบบเข้าด้วยกันและมีแนวโน้มการเติบโตที่มากขึ้นเรื่อยๆ

นำเข้าสินค้าจากจีน ความผิดทางศุลกากร Yale Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ความผิดทางศุลกากรที่พบบ่อย ในการนำเข้าและส่งออก                                                      Yale Logistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน ความผิดทางศุลกากรที่พบบ่อย ในการนำเข้าและส่งออก

ความผิดทางศุลกากรที่พบบ่อยในการนำเข้าและส่งออกสินค้า ซึ่งจะต้องมีการเดินพิธีการศุลกากรและชำระภาษีอากรตามกฏหมาย ทำให้ถูกปรับเป็นเงินและมีโทษทางกฎหมายบ่อยครั้งเนื่องจากทำผิดกฏหมาย 5 ประเภทนี้

ชิปปิ้ง TRM สำคัญอย่างไรในการขนส่ง Yale Logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง TRM สำคัญอย่างไร ในอุตสาหกรรมการขนส่ง TRM                                  Yale Logistics 1024x536

ชิปปิ้ง TRM สำคัญอย่างไร ในอุตสาหกรรมการขนส่ง

การเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า อนาคตของการขนส่งจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการจัดการความสัมพันธ์การขนส่ง TRM