Shipping จีน รู้จักกับ 3 วิธี สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

Shipping จีน 3 ขั้นตอนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ open_yalelogistics shipping จีน Shipping จีน รู้จักกับ 3 วิธี สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3                                                open yalelogistics 768x402

Shipping จีน คืออะไร? คำตอบคือ Shipping จีน หมายถึง ตัวแทนนำเข้าและส่งออกสินค้าต่างประเทศ ซึ่งจะดำเนินพิธีการนำเข้าสินค้า

ทั้งในเรื่องของการเสียภาษี และขั้นตอนการยื่นเอกสารต่างๆ กับทางกรมศุลกากรแทนผู้นำเข้าสินค้าตัวจริง ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดความยุ่งยาก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับผู้นำเข้า

Shipping จีน จะทำหน้าที่ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ หรือจนกระทั่งสินค้าจัดส่งถึงมือลูกค้า ซึ่งในกระบวนการทั้งหมดนี้ ขั้นตอนที่จัดได้ว่าใช้เวลามากที่สุด หรือมีความยุ่งยากซับซ้อนสูงสุด คือขั้นตอนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ปัจจุบัน มีด้วยกัน 3 วิธี ได้แก่ ขนส่งทางบก ขนส่งทางน้ำ และขนส่งทางอากาศ ซึ่งแต่ละวิธีมีขั้นตอนการนำเข้าที่เหมือนและแตกต่างกันออกไป ดังนี้

 1. ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางบก
 • ผู้นำเข้าสินค้า (Shipper/Freight Forwarder) หาบริษัท Shipping เพื่อดำเนินเรื่องเอกสารนำเข้า
 • ดำเนินพิธีการศุลกากรขาออกโดย Shipping แจ้งรายการสินค้าขาออกต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
 • บริษัท Shipping ยื่นเอกสารที่จำเป็นต่อศุลกากร โดยใช้ระบบ E-Customs
 • กรมศุลกากรออกใบขนสินค้าขาเข้าประเทศให้กับผู้นำเข้า
 • เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับในระบบ หากมีข้อผิดพลาดจะส่งมายังผู้นำเข้าเพื่อให้แก้ไข
 • กรมศุลกากรออกเลขที่ใบขนสินค้า
 • ผู้นำเข้าทำการชำระภาษีอากรขาเข้า
 • เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบสินค้าและปล่อยสินค้าจากอารักขาศุลกากร
 • บริษัท Shipping เตรียมขนส่งสินค้าทางรถบรรทุก ซึ่งมีทั้งแบบ FCL (เต็มตู้) และแบบ LCL (ไม่เต็มตู้)
 • เตรียมนำส่งลูกค้า
 1. ขั้นตอนนำเข้าสินค้าทางเรือ (Sea Freight)
 • ผู้ส่งออกเตรียมเอกสารส่งออกสินค้าและติดต่อ Freight Forwarder หรือ Shipping Line เพื่อจองระวางเรือขนส่งไปยังเมืองท่าปลายทาง
 • เมื่อได้รับใบยืนยันการจองระวางเรือ จึงขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งออกไปยังท่าเรือต้นทาง
 • ผู้ส่งออกดำเนินพิธีทางศุลกากรขาออกหรือบริษัทตัวแทนออกของ (Customs Broker) ให้ดำเนินการแทน
 • สินค้าถึงท่าเรือต้นทาง สายการเดินเรือยกตู้สินค้าขึ้นเรือและออกใบตราส่งสินค้าให้กับผู้ส่งออกแล้วเรียกเก็บค่าบริการ
 • เรือบรรทุกสินค้าไปถึงท่าเรือปลายทาง สายการเดินเรือยกตู้สินค้าลงจากเรือบรรทุก
 • ผู้นำเข้าติดต่อสายการเดินเรือ เพื่อชำระค่าใช้จ่ายปลายทาง พร้อมนำใบตราส่งสินค้าไปเปลี่ยนเป็นใบตราส่งสินค้ากับสายการเดินเรือ เพื่อใช้นำสินค้าออก
 • ผู้นำเข้าสินค้าดำเนินการผ่านพิธีศุลกากรขาเข้าและชำระภาษีอากรขาเข้า
 • ผู้นำเข้า นำใบขนสินค้า พร้อมใบเสร็จเสียภาษีอากร และใบปล่อยสินค้าไปปล่อยสินค้าในท่าเรือและขนถ่ายสินค้า
 • เตรียมรถสำหรับขนส่งสินค้า ไปยังสถานที่หรือโกดังของผู้นำเข้า
 • ผู้นำเข้าทำการตรวจสอบสภาพสินค้าและความเรียบร้อย ก่อนเซ็นรับสินค้า
 1. ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางอากาศ (Air Freight)
 • Shipper ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า
 • Customs ศุลกากร ตรวจสอบความถูกต้อง
 • ตัดบัญชีใบขนสินค้าในระบบ Manifest (บัญชีสินค้าสำหรับอากาศยาน)
 • Customs ออกเลขที่ใบขนสินค้า
 • Shipper ชำระค่าภาษีอากร
 • ตรวจสอบสินค้า
 • Shipper ติดต่อคลังสินค้าเพื่อรับของ
 • Customs อัพเดทวันส่งมอบและปรับสถานะใบขนสินค้าเป็น ‘ส่งมอบแล้ว’
 • Shipper นำของออกจากอารักขาศุลกากร
 • เตรียมนำส่งลูกค้า

ดังนั้น ในการเลือกใช้บริการ Shipping จีน จึงจำเป็นต้องรู้ก่อนว่ามีขั้นตอนการนำเข้าสินค้าแบบไหนบ้าง และควรเลือกประเภทของการขนส่งให้เหมาะสมมากที่สุด สำหรับ Yale Logistics ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนอย่างมืออาชีพ ให้บริการขนส่งทางรถโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน ทำให้ผู้นำเข้าไม่ต้องรอสินค้านาน พร้อมดำเนินพิธีศุลกากรให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรได้ที่นี่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *