ชิปปิ้งจีน 5 แนวทางพัฒนาโลจิสติกส์ (Logistics) ในอนาคต

ชิปปิ้งจีน 5 แนวทางพัฒนาโลจิสติกส์ในอนาคต yalelogistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน 5 แนวทางพัฒนาโลจิสติกส์ (Logistics) ในอนาคต 5                                           yalelogistics 768x402

ชิปปิ้งจีน การขนส่งในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการข้ามชาติที่เข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดมากขึ้น ทำให้รูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองความรวดเร็วเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคอีกต่อไป

ถึงแม้ว่าความต้องการหลักของผู้บริโภคคือความรวดเร็ว แต่ยังมีเพียงไม่กี่บริษัทที่สามารถจัดส่งสินค้าได้ภายในวันเดียวหรือวันถัดไปได้ ซึ่งหลายบริษัทมีความสามารถไม่ต่างกันและในอนาคตผู้บริโภคย่อมเรียกหาบริการที่เพิ่มขึ้นหรือความแตกต่างในการรับบริการ 

ชิปปิ้งจีน และผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ จึงจำเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์ทางการแข่งขันอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีการแข่งขันรุนแรงมากเท่าใด ธุรกิจด้านการจัดส่งพัสดุก็จะยิ่งมีความสำคัญและเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเท่านั้น โดยมี 5 แนวทางที่จะพัฒนาธุรกิจการส่งสินค้า ดังนี้

1. บริการที่มากกว่าการจัดส่ง

ปัจจุบันผู้บริโภคมีความคาดหวังในการขนส่งสูงนอกเหนือจากความเร็วในการให้บริการ ผู้บริโภคมีความต้องการบริการที่มีความเป็นมืออาชีพและใส่ใจรายละเอียดมากขึ้น เช่น มิตรภาพในการให้บริการ ความรับผิดชอบ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า เป็นต้น

2. สร้างจุดแข็งของบริการ

ในการขนส่งส่วนใหญ่จะเป็นบริการส่งพัสดุแบบทั่วไป โดยเฉพาะเอกสารและสินค้า ซึ่งเป็นตลาดที่มีอัตรากันแข่งขันค่อนข้างสูง หากบริษัทขนส่งเจ้าใดที่สามารถส่งสินค้าที่ต้องการเงื่อนไขพิเศษได้ ย่อมสามารถสร้างความแตกต่างและจะกลายเป็นจุดเด่นได้ในที่สุด เช่น บริการขนส่งสินค้าแบบแช่เย็นหรือแช่แข็ง การส่งสินค้าที่มีชีวิตอย่างสัตว์เลี้ยงราคาแพง เป็นต้น นอกจากนี้ การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ก็ช่วยเสริมประสิทธิภาพของการให้บริการได้เช่นเดียวกัน (อ่านเพิ่มเติม 5 เทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกส์ปี 2563)

3. การขยายพื้นที่การให้บริการ

การเลือกบริการจัดส่งของผู้บริโภคในปัจจุบันนั้น ผู้คนมักมองหาบริการที่สามารถให้บริการครอบคลุม ดังนั้นการขยายพื้นที่การให้บริการยังคงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้หลายพื้นที่ โดยอาจสร้างความต้องการหรืออุปสงค์ขึ้นมาใหม่ เช่น การให้บริการขนส่งในเส้นทางหรือพื้นที่ที่มีความเฉพาะและมีคู่แข่งน้อย อาทิ พื้นที่ตามหมู่เกาะต่างๆ เป็นต้น

4. การมีจุดรับพัสดุครอบคลุมทุกพื้นที่

เมื่อผู้ให้บริการสามารถส่งสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆแล้ว ควรมีจุดรับสินค้าในพื้นที่ดังกล่าว โดยใช้รถขนส่งและพนักงานจัดส่งสินค้านั้นเป็นจุดรับสินค้าเคลื่อนที่ รวมทั้งปรับให้รถขนส่งและพนักงานสามารถรับสินค้าจากลูกค้าได้ด้วย 

5. เลือกใช้บริการกับ Partner 

หากผู้ประกอบการยังไม่สามารถขยายพื้นที่ให้บริการอย่างครอบคลุมได้ แต่สามารถร่วมมือกับ Partner ที่มีเทคโนโลยีที่เหมะสมหรือร่วมมือกับผู้ที่สนใจเข้ามารับช่วงต่อของการให้บริการจุดรับสินค้าจะช่วยให้ธุรกิจนั้นขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว เพียงแต่อาจมีความยุ่งยากในการบริหารจัดการอยู่บ้างเล็กน้อย

Yalelogistics Shippingจีน มืออาชีพที่ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนทางรถ พร้อมเดินพิธีการผ่านศุลกากรเสร็จสรรพด้วยเอกสารครบถ้วน มีโกดังตั้งอยู่เมืองกว่างโจวเขตเศรษฐกิจที่มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งมีเครือข่ายการจัดส่งภายในประเทศที่ครอบคลุม สามารถจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ

อ้างอิงข้อมูล : http://tradelogistics.go.th/posts/detail_critical_articles/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *