Month: January 2020

Shipping จีน รู้จักกับ 3 วิธี สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

Shipping จีน รู้จักกับ 3 วิธี สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการนำเข้าสินค้า ซึ่งแต่ละประเภทมีขั้นตอนนำเข้าแตกต่างกันบ้างในบางส่วน

ชิปปิ้ง 10 แอปฟรีที่ดีที่สุด ตัวช่วยออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ

ชิปปิ้ง 10 แอปฟรีที่ดีที่สุด ตัวช่วยออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ รวบรวมแอปพลิเคชั่นหรือเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยจัดการระบบงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน และเป็นไปตามเวลา

Shipping จีน 3 วิธี ในการชำระค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมศุลกากร

Shipping จีน 3 วิธี ในการชำระค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมศุลกากร ซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าสินค้าจากจีนควรรู้ สามารถเลือกวิธีใดวิธหนึ่งในการชำระค่าภาษี