นำเข้าสินค้าจากจีนยุคใหม่ สะดวกรวดเร็ว ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์

นำเข้าสินค้าจากจีนยุคใหม่ สะดวกรวดเร็วด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ -Yalelogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนยุคใหม่ สะดวกรวดเร็ว ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์                                                                                            Yalelogistics 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน ในปัจจุบัน ผู้นำเข้าหรือชิปปิ้งสามารถยื่นเอกสารและดำเนินพิธีการนำเข้าได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการยื่นด้วยเอกสารแบบเก่า

แทนการยื่นด้วยเอกสารแบบเก่า เพื่อลดการใช้กระดาษ ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการนำเข้าให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว

        ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้ประกาศให้ยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2549 เป็นต้นมา สามารถรองรับการนำเข้า ทั้งทางเรือ รถไฟ รถบรรทุก เครื่องบิน ไปรษณีย์ ท่อขนส่งทางบก ทางสายส่งไฟฟ้า ทางเรือที่เข้าออกด่านศุลกากรทางบก เรือเล็กทางทะเลที่เข้าออกด่านศุลกากรทางทะเลหรือทางผู้โดยสารนำพาขึ้นอากาศยานโดยมีอยู่ 5 ขั้นตอน ดังนี้

        1. การจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า 

        ผู้นำเข้าสินค้าจากจีน ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนดและเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากรของผู้รับได้ทำการตอบรับแล้วให้ถือว่าเป็นการยื่นเอกสารแล้ว โดยผู้นำเข้าสามารถยื่นส่งข้อมูลใบขนด้วยตนเอง มอบหมายให้ตัวแทนหรือชิปปิ้ง ใช้เคาน์เตอร์บริการหรือยื่นเอกสารทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ ณ ท่าหรือสนามบินที่นำเข้าได้

         2. การตัดบัญชีใบขนสินค้ากับรายงานการนำเข้า

การยื่นใบขนสินค้าและการชำระค่าภาษีอากรหรือวางประกันค่าภาษีอากร สามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังวันเรือเข้า โดยผู้นำเข้าต้องสำแดงชื่อเรือและวันเรือเข้าไว้ในใบขนสินค้าให้ครบถ้วน

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันเรือเข้าหลังผ่านพิธีการและชำระภาษีแล้ว หากเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินแลกเปลี่ยน อัตราอากร ให้ผู้นำเข้ายื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลต่อหน่วยบริการศุลกากรของท่า สนามบินที่นำเข้าหรือโรงพักสินค้า ส่วนกรณีที่กระทบต่อภาษีอากรให้ผู้นำเข้าชำระภาษีอากรให้ถูกต้องก่อนจึงจะสามารถรับการตรวจปล่อยสินค้าต่อไป

         3. การชำระภาษีอากร

การปัดทศนิยม ให้ปัดตามหลักสากล หากเศษทศนิยมมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ให้ปัดขึ้น อ่านต่อได้ที่ ภาษี 4 ประเภทที่ต้องชำระ

         4. การตรวจสอบตามกระบวนการศุลกากร

– กรณีที่ได้รับยกเว้นการตรวจ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ส่งข้อมูลใบสั่งปล่อยให้โรงพักสินค้าและแจ้งผู้ประกอบการให้ไปรับของ ผู้ประกอบการติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อออกของและนําของออกจากอารักขาศุลกากร จากนั้นโรงพักสินค้าจึงส่งข้อมูลการส่งมอบมายังระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

– กรณีที่ต้องเปิดตรวจ ระบบจะส่งข้อมูลเตรียมของให้โรงพักสินค้าและแจ้งผู้ประกอบการให้ติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อเตรียมของโรงพักสินค้าจะทำการส่งข้อมูลแจ้งของพร้อมตรวจมายังกรมศุลกากร ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะกําหนดชื่อนายตรวจโดยอัตโนมัติ จากนั้นนายตรวจไปตรวจของตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดและบันทึกผลการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ต่อไป

  5. การรับรองจากอารักขาศุลกากร

         ของที่ปล่อยออกจากศุลกากรแล้วให้ถือว่ามีคุณภาพ ชนิด ปริมาณ น้ำหนัก ราคาหรืออัตราอากรถูกต้องแล้ว ก่อนรับมอบของออกจากคลังสินค้าให้ผู้นำเข้าดำเนินการในกระบวนการศุลกากรให้ครบถ้วนและต้อง

         ในการผ่านพิธีการหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร สามารถขนเข้าไปเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน นำเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีได้ โดยดำเนินการด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า หรือสนามบินตามศุลกากรที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้าเมื่อของส่งถึง อย่างไรก็ตาม หากเรื่องใดที่เป็นข้อปฏิบัติเฉพาะของหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้กำหนดเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะหรือแตกต่างไปให้ปฏิบัติตามระเบียบนั้นๆ 

         สำหรับผู้ที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากจีน สามารถใช้บริการกับ Yale Logistics ซึ่งให้บริการนำเข้าอย่างถูกต้อง สามารถเดินพิธีการศุลกากรเสร็จสรรพ พร้อมเอกสารนำเข้าสินค้าทุกฉบับเป็นชื่อของลูกค้า สามารถจัดทำ Form E หรือใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อใช้ลดหย่อนภาษี นำเข้าถูกกฏหมาย ได้มาตรฐานสากล หมดกังวลถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

ที่มา: taxclinic.mof.go.th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *